INTRODUCCIÓ i PREÀMBUL

La pràctica esportiva i del futbol genera en les persones a més de benestar i salut, arrelament social i l’adquisició d’un bon nombre de valors i actituds relacionats amb el treball en equip, la perseverança i l’esforç personal i col•lectiu, el respecte per un mateix i pels demés i l’acceptació natural de normes i principis de convivència imprescindibles per a la vida en societat.

El FUTBOL reuneix característiques que el fan idoni per a l’aprenentatge i integració dels valors a partir de la infantesa i l’adolescència. Es tracta d’un esport d’equip amb una important dificultat tècnica – tàctica i física on el treball cooperatiu és de vital importància, per sobre de les individualitats o trets personals rellevants d’algun esportista.

Nosaltres pretenem, amb la vostra ajuda, complementar la formació humana dels vostres fills; abans que jugadors cal aconseguir persones, cal identificar-nos en uns models de cultura, correcció, respecte, ètica i moral esportiva que també posteriorment seran aplicables a la vida quotidiana.

L’aplicació disciplinada d’un conjunt de normes ens donarà més fruit de l’esforç individual i col·lectiu, que repercutirà sens dubte en els objectius marcats per a la temporada.

Demanem el vostre suport i col·laboració a la Junta Directiva, als coordinadors, entrenadors, delegats i personal del club, a les vostres intencions de dotar i fer complir als components de l’entitat, pares inclosos, d’unes normatives mínimes d’observació i aplicació, que no dubtem que suposaran una millora substancial del funcionament de l’activitat general diària.

En formar part de la UNIÓ ESPORTIVA QUART ens comprometem a:

Entendre la competició esportiva con un pacte col·lectiu amb la finalitat d’arribar tan lluny com sigui possible, amb un respecte escrupolós envers les regles del joc i l’esportivitat.

Aprendre a guanyar amb humilitat i a perdre amb dignitat. Així és l’esport de competició.

Reconèixer que l’esforç i el sacrifici, és a dir, l’entrenament diari i amb interès, han de ser recompensats amb la satisfacció de formar part de l’equip i de jugar assíduament.

Valorar la disciplina personal, així com la col·lectiva, com a instruments bàsics per a la millora i la progressió en l’esport i en la vida.

I, en definitiva, entendre l’amistat com el millor guany i objectiu d’aquesta pràctica esportiva, i el respecte entre tots nosaltres com la norma més essencial de la nostra convivència.

1.Dels drets.

Són drets dels integrants del Club:

– Rebre una formació futbolística completa.

– Disposar del material, l’equipament i els mitjans necessaris per la pràctica esportiva i per al desenvolupament de les tasques necessàries per a l’adequat funcionament del club i l’assoliment dels objectius establerts.

– Ser informat adequadament i en el moment oportú de les decisions que es prenguin que afectin els entrenaments, la competició o qualsevol altre acte promogut pel Club.

– Poder-se expressar lliurament, amb respecte vers els altres i vers un mateix.

– A la intimitat i confidencialitat d’aquells aspectes que configuren la privacitat individual

2.Dels deures.

Són deures dels integrants del Club:

– Pagar la quota establerta per la temporada per sufragar les despeses que comporta la practica esportiva.

– El respecte, com a pilar fonamental de la convivència.

– L’assistència a tots els entrenaments.

– El ser sempre puntual.

– El respecte i cura dels objectes i les instal·lacions i pertinences, tant personals com col·lectives.

– El comportament adequat que es correspon als objectius de formació humana i esportiva del Club.

– La cura en tot moment de la imatge personal i de la del Club.

– Portar l’equipament del Club en competicions, desplaçaments i entrenaments i en els actes i esdeveniments que així ho requereixin.

– Escoltar, respectar i aplicar les indicacions dels responsables del Club i dels entrenadors.

– Ajudar els entrenadors, delegats i responsables del Club a desenvolupar la seva tasca i activitat.

VESTIDORS

1.- Cal canviar-se al vestidor assignat. Tenir cura en la col·locació de la vostra roba personal i de la bossa, tot respectant la dels companys (eviteu discussions innecessàries). Es recomana ubicar-vos sempre al mateix lloc (entrenaments i partit), per facilitar la tasca tècnica dels entrenadors i del delegat.

2.- Cal tenir una actitud correcta mentre espereu l’arribada dels entrenadors. Absteniu-vos de fer enrenou (bromes pesades, xivarri, cops a les portes i a les parets). Mantenir el vestidor net i fer ús de la paperera adient (papers, llaunes, bosses de plàstic, etc.) Com no, queda prohibit menjar dintre del vestidor.

3.- En acabar l’entrenament, es obligatori dutxar-se i no malmenar l’aigua i observar una correcta higiene personal. És obligatori l’ús de xancletes de bany, xampú i/o gel de bany, tovallola.

4.- Cal assegurar-se, abans de marxar, que teniu completa la vostra roba personal, d’entrenament i pertinences (la roba personal i altres complements recollida en els vestidors només es guardarà quinze dies).

5.- L’últim jugador en sortir del vestidor ha de comprovar que les dutxes estan tancades i no gotegen i que no queda res als vestidors. Aquest serà el responsable de tancar amb clau el vestidor i retornar-la al seu lloc.

Els capitans de l’equip estaran facultats per fer complir aquesta normativa.

Aquest apartat del Reglament Intern de Vestidors és d’observança i aplicació mínima, independentment de normes adoptades entre el col·lectiu que forma cada equip.

ENTRENAMENTS i PARTITS

1.- El moment d’arribar cal fer-ho saber a l’entrenador i/o delegat.

2.- Cal ser puntuals, pel que fa a les normatives d’ús dels espais esportius del club, per respecte als companys, als entrenadors i a tu mateix.

3.- Si no pots assistir-hi, cal avisar abans de començar a un dels vostres entrenadors o al coordinador (excepte en cas de força major).

4.- En cas de mal temps, cal presentar-s’hi igualment. Posteriorment es decidirà la tasca a desenvolupar (xerrada tècnica, vídeo, pissarra, repàs del reglament, etc.)

5.- Durant els entrenaments, queda totalment prohibit portar cap objecte que pugui causar ferides a un company o a tu mateix (rellotges, cadenes de coll o mà, arracades, anells, collarets, pírcings, etc.)

6.- Els entrenaments s’han de fer sempre amb l’equipament del clubno es pot utilitzar cap uniforme que no sigui aquest, que haurà d’anar per dintre del pantalons, i mitjons fins als genolls amb utilització de canyelleres i protectors (igual que el dia de partit). Es recomana així mateix dur a la bossa la dessuadora i un paravents. Per a les sessions de pretemporada, de caràcter físic, cal afegir-hi bambes i mitjons curts.

7.- S’han d’iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i jugadors, així com prestar atenció a la convocatòria de partit l’últim dia d’entrenament.

8.- Cal ser puntuals a les convocatòries de concentració per als partits, tant a camp propi com al contrari, bé sigui en autocar o per mitjans propis (sempre amb autorització prèvia).

9.- Caldrà presentar-se sempre degudament uniformats amb el xandall, el polo de passeig (per dintre del pantalon de xandall o pantalon curt de passeig), bambes i la bossa oficial del club.

10.- Cal que observeu estrictament les NORMES FEDERATIVES sobre vestimenta en els partits, és a dir: samarreta per dintre del pantalon, mitjons fins als genolls, canyelleres rígides, escalfadors del mateix color que els pantalons.

11.- En acabar el partit, queda també obligat saludar donant la mà els jugadors de l’equip contrari, entrenadors, delegats i especialment l’àrbitre, sense retreure’ls res.

NORMATIVA PER ALS PARES

1.- Us demanem encoratjadorament i amablement l’intent de fer un generós esforç per escoltar, veure i callar.

2.- Cal intentar abstenir-se de fer comentaris, insults o actuacions desagradables envers els jugadors, companys o contraris del vostre fill, dels entrenadors o dels delegats propis o contraris, tant en els entrenaments com en els partits.

3.- Absteniu-vos de donar correccions als vostres fills, tant en l’entrenament com al partit quan les accions no surten, ni individualment ni col·lectivament, com tots desitjaríem.

4.- Ajudeu-nos a implantar una actitud positiva envers els àrbitres: són esportistes com nosaltres. Criticar-los o insultar-los no ens beneficiarà mai.

5.- Ajudeu-nos a dur a bon terme el Reglament Intern per als jugadors: serà un benefici individual i col·lectiu incalculable!

6.- En cas que el vostre fill tingui qualsevol problema esportiu, cal posar-se en contacte immediatament amb el coordinador respectiu per tal de solucionar-lo ràpidament.

7.- Esperem i desitgem la plena col·laboració i comprensió en tot el que afecti la pràctica esportiva del vostre fill, tant en l’assistència com amb en el desplaçament als partits.

8.- En els desplaçaments previstos pel club amb autocar els jugadors aniran i tornaran junts.

S’acceptaran casos de transport personal, previ avís als entrenadors o als coordinadors.

QUOTES

· Per a poder realitzar la inscripció una temporada, s’ha d’estar al corrent de pagament de les anteriors. La quota d’inscripció no es tornarà en cas de renúncia.

· La baixa sol·licitada per un jugador per a fitxar per una altra entitat es concedirà, si així ho decideix la Junta Directiva, previ pagament de la totalitat de la quota de la temporada en curs, del carnet de soci i de la inscripció.
Aquest fet, no exclourà la negociació, si la Junta Directiva ho creu necessari, d’una compensació per la pèrdua del jugador abans del que estava previst en el seu compromís de permanència al club.

· L’impagament de les quotes en el termini previst pot ser motiu de no alineació en els partits, i fins i tot prendre altres mesures.

· Possibles lesions dels jugadors no han de ser motiu d’exempció en el pagament de les quotes previstes.

POTESTAT DISCIPLINÀRIA

L’àmbit de la potestat disciplinària esportiva s’estén a les infraccions comeses amb ocasió o com a conseqüència del joc, entrenament, desplaçament, competició i a la conducta contrària a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu, els quals com a principis generals s’estableixen

en el present Projecte de Drets i Deures.

L’incompliment de les normes establertes en el reglament de règim intern, per acció o per omissió, es considera una infracció que podrà ser objecte de sanció, prèvia instrucció del corresponent expedient en cas d’infracció greu o molt greu.

Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus o molt greus segons la naturalesa del deure infringit, la intencionalitat, l’incompliment dels advertiments previs, nombre d’afectats i perjudici causat.

Són infraccions lleus:

1.La manca de puntualitat als entrenaments o convocatòria de l’equip

2.Anar mal vestit amb l’equipament del club (samarreta per fora, etc…)

3. No portar la uniformitat del CLUB en els entrenaments o en els partits.

Correspon a l’entrenador o al coordinador l’apreciació de l’existència de la infracció i la imposició de la sanció corresponent.

Són infraccions greus:

1.No avisar en cas de no poder assistir a l’entrenament o al partit, excepte en cas de força major.

2.No presentar-se a l’entrenament.

3.Portar, durant els entrenaments o el partit, objectes que puguin causar ferides a un company o al mateix jugador (rellotges, cadenes de coll o de mà, anells, collarets, pírcings, etc.

4.Faltar al respecte al cos tècnic, companys i l’àrbitre.

5.L’agressió verbal a un company, a un contrari, a l’àrbitre, al cos tècnic o al públic.

Són infraccions molt greus:

1.La comissió de dues faltes greus

2.No presentar-se per decisió i voluntat pròpies als entrenaments o partits de l’equip

3.Participar en qualsevol altre competició de futbol,futbol sala o futbol platja, sigui o no oficial, amb un altre equip o club, sense autorització prèvia del Club.

4.L’agressió física a un company, a un contrari, a l’àrbitre, al cos tècnic o al públic.

Existeix reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació que va motivar una sanció anterior dins de la mateixa temporada. L’existència de reincidència comporta qualificar la infracció de molt greu.

Per a les infraccions greus i molt greus s’obrirà un expedient disciplinari, amb el corresponent nomenament d’instructor. Serà competent per imposar les sancions la Junta Directiva, previ informe del Coordinador o dels entrenadors de l’equip de l’infractor.

La comissió d’una infracció lleu comportarà una sanció consistent en apercebiment.

La comissió d’una infracció greu comportarà una sanció consistent en quinze dies d’exclusió d’entrenaments i de competició. Sempre s’informarà a la família de tot el procés.

La comissió d’una infracció molt greu comportarà una sanció consistent en l’apartament definitiu del jugador del Club i la baixa immediata de l’esportista.

La sanció constarà per escrit. S’informarà a la família de tot el procés.

Last modified: 31 de maig de 2021

Comments are closed.